Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-01-25 ( Imieniny: Miłosza, Pawła)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 Nisko, dnia 13 stycznia 2021 r.

OZK.210.2.2021 I

 

Starostwo Powiatowe w Nisku
37 – 400 Nisko, Plac Wolności 2
OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektora ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Starostwie Powiatowym w Nisku
1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku geodezja i kartografia specjalności geoinformatyka,
  6. znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi (m.in.: rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy w administracji,
  2. komunikatywność,
  3. odporność na stres.
 3. Zadania wykonywane na wyżej wymienionym stanowisku, a w szczególności:
  1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
   1. gromadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
   2. ewidencjonowanie zasobu,
   3. przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu, modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób, tworzenie i aktualizacja zasobu,
   4. utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych w ciągłej gotowości operacyjnej,
   5. udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
   6. koordynowanie robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców,
   7. zabezpieczanie zasobu,
   8. weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   9. udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów, umożliwienie wglądu do oryginałów materiałów, na podstawie wniosku zainteresowanego, zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu,
   10. wymiana danych między powiatową częścią zasobu a wojewódzką i centralną częścią zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych,
   11. wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi.
  2. Współdziałanie przy tworzeniu, prowadzeniu i udostępnianiu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków:
   1. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
   2. archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
   3. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
   4. modernizacja ewidencji;
  4. Przyjmowanie i rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych;
  5. Współdziałanie z organami administracyjnymi publicznej i samorządowej, sądami i innymi instytucjami w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. Kościuszki 7, brak windy, brak możliwości dostępu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. pomieszczenia ogrzewane, z dostępem do sanitariatu na II piętrze,
  3. lista obecności podpisywana na I piętrze, książka wyjść służbowych znajduje się na I piętrze,
  4. praca przy monitorach ekranowych LCD min.17”, m.in. z użyciem skanerów, kopiarek.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. list motywacyjny podpisany przez kandydata,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku geodezja i kartografia specjalności geoinformatyka,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  5. oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna,
  7. jeżeli kandydatem jest osoba z kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP; dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej.
 7. Dokumenty dodatkowe:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w administracji
 8. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 9. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 2, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

   Kopertę należy opisać „Nabór – podinspektor ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”

 10. Informacje dodatkowe:
  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 6 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku przy Placu Wolności 2.
  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.
  5. Starosta może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.
  6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:
   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Niżański z siedzibą w Nisku pod adresem 37-400 Nisko, Plac Wolności 2, tel/fax. 15 8412 700, e-mail: poczta@powiatnizanski.pl
   • Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Kołodziej, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 8412 700 w.127 oraz e-mail: akolodziej@powiatnizanski.pl
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i art. 221 Kodeksu pracy.
   • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
   • Dane Pani/Pana zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji lub po wycofaniu zgody w stosunku do danych, których zgoda dotyczy.
   • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
   • Podanie danych jest wymagane przepisem art. 221 Kodeksu pracy, a nie podanie ich skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Podanie danych udzielonych na podstawie zgody jest dobrowolne.
   • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Formularz kwestionariusza osobowego i wzór oświadczenia są podwieszone na stronie internetowej BIP w zakładce oferty pracy oraz do pobrania w pokoju nr 5 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku przy Placu Wolności 2.

Starosta

Robert Bednarz

Wzory dokumentów do pobrania w zakładce Oferty pracy -> Wzory dokumentów: http://bip.powiatnizanski.pl/p,105,wzory-dokumentow

Autor: Janina Mazur

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-13 10:14:31przez: Janina Mazur
Opublikowano:2021-01-13 00:00:00przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:107

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo