Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2016
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Zalewski
Siedziba: 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32C
tel.  15 8416-360 w 250
fax.  15 8412-700
e-mail olr@powiat-nisko.pl

 Zadania wydziału

I. W zakresie ochrony środowiska:

 • Postępowanie w sprawach oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń na emitowanie hałasu oraz pozwoleń zintegrowanych.
 • Przyjmowanie informacji o wielkości emisji od prowadzących instalacje.
 • Kontrola stosowania przepisów prawa ochrony środowiska.
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia.
 • Wydawanie zezwoleń dla prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji.

II. W zakresie prawa górniczego i geologicznego:

 • Wydawanie koncesji na wydobycie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha, przy wydobyciu do 20000 metrów sześciennych kopaliny rocznie.
 • Zatwierdzanie robót geologicznych nie wymagających koncesji.
 • Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej.
 • Nadzór nad działalnością geologiczną na terenie Powiatu.

III. W zakresie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:

 • Wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.
 • Kontrole prowadzenia upraw leśnych

IV. W zakresie prawa wodnego:

 • Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych - dotyczy zgodności z prawem podejmowanych uchwał.

V. W zakresie gospodarki leśnej:

 • Kontrolowanie wykonania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Wydawanie decyzji zobowiązujących właściciela do utrzymania lasu zgodnie z zasadami hodowli lasu.
 • Wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

VI. W zakresie postępowania odpadami:

 • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport lup przetwarzanie odpadów.
 • Kontrola zgodności sposobu gospodarowania odpadami z przepisami prawa i wydanymi decyzjami.

VII. W zakresie ochrony przyrody:

 • Prowadzenie rejestrów gatunków zwierząt wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/99 w sprawie ochrony gatunków dzikiej flory i fauny.
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

VIII. W zakresie rybactwa śródlądowego:

 • Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.
 • Przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

IX. W zakresie prawa łowieckiego:

 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-02-04
Data publikacji:2016-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Teresa Antoniak
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:4952