BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr AB. 6740.8.8.2019

Nisko, dnia 30 listopada 2020 r.

AB.6740.8.8.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)

STAROSTA NIŻAŃSKI

ZAWIADAMIA

 

o wydaniu decyzji nr 9/2020 z dnia 30 listopada 2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Reymonta i ul. Głowackiego w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego”, na rzecz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z/s Urzędu Gminy Plac Wolności 14, 37-400 Nisko,

na działkach objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, oznaczonymi linią przerywaną koloru niebieskiego na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,

jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko - Miasto, obręb ewidencyjny 0001 Nisko:

  1. działki zajmowane pod pas drogowy w całości nr ewid.:

3210/8, 3210/19, 3212/3, 3213/6, 3218/4, 3221/8, 3224/6, 3229/3, 3230/4, 3231/4, 3234/2, 3235/6, 3237/4, 3238/4, 3243/4, 3244/2;
2. działki zajmowane pod pas drogowy w wyniku dokonania podziału (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję) nr ewid.:

3210/17 powstała w wyniku podziału działki 3210/2 na działki 3210/17, 3210/18,

3210/15  powstała w wyniku podziału działki 3210/10 na działki 3210/15, 3210/16,

3213/9 powstała w wyniku podziału działki 3213/3 na działki 3213/9, 3213/10,

3213/12 powstała w wyniku podziału działki 3213/4 na działki 3213/11, 3213/12,

3213/13 powstała w wyniku podziału działki 3213/5 na działki 3213/13, 3213/14,

3220/4 powstała w wyniku podziału działki 3220/1 na działki 3220/3, 3220/4, 3220/5,

3221/13 powstała w wyniku podziału działki 3221/9 na działki 3221/13, 3221/14,

3223/2 powstała w wyniku podziału działki 3223 na działki 3223/1, 3223/2, 3223/3,

3225/4 powstała w wyniku podziału działki 3225/2 na działki 3225/3, 3225/4, 3225/5,

3226/2 powstała w wyniku podziału działki 3226 na działki 3226/1, 3226/2, 3226/3,

3232/9 powstała w wyniku podziału działki 3232/1 na działki 3232/8, 3232/9, 3232/10,

3232/6 powstała w wyniku podziału działki 3232/3 na działki 3232/5, 3232/6, 3232/7

3233/2 powstała w wyniku podziału działki 3233 na działki 3233/1, 3233/2, 3233/3,

3244/4 powstała w wyniku podziału działki 3244/3 na działki 3244/4, 3244/5,

3245/2 powstała w wyniku podziału działki 3245 na działki 3245/1, 3245/2.

 

           Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.), linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Jednocześnie decyzją j.w.:

- zatwierdzony został projekt budowlany,

- zatwierdzony został podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren.

Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji j.w. w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku,
ul. 3- go Maja 32 c , pokój nr 3, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu: 730 – 1530  lub uzyskać informacje w przedmiotowej sprawie pod telefonem: (0-15) 84 15 407 w. 210.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie stron o decyzji uważa się za dokonane po upływie
14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Wicestarosta Niżański

Adam Mach

Autor: Piotr Słotwiński

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-02 13:00przez: Piotr Słotwiński
Opublikowano:2020-12-02 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Zmodyfikowano:2020-12-17 11:30przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:264

Rejestr zmian

  • [2020-12-17 11:30:44]Andrzej Kołodziejprzeniesiono do archiwum