Stowarzyszenie Mieszkańcy z Pasją

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2017

Stowarzyszenie Mieszkańcy z Pasją

adres: Nowosielec 140A, 37 - 400 Nisko

 

KRS: 0000683535

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działalność mającą na celu rozwój społeczno-kulturalny wspólnot i społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem z miejscowości powiatu niżańskiego. 2. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji regionalnej i dziedzictwa narodowego. 3. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków. 4. Działalność wspierająca i promująca zdolności i zainteresowania lokalnych twórców muzyki, sztuki-pasji twórczych: literackich, czytelniczych, teatralnych, historycznych, plastycznych, fotograficznych, informatycznych, manualnych, rękodzielniczych, tanecznych i innych. 5. Działania w sferze rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 6. Upowszechnianie wiedzy historycznej, regionalnej. 7. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym powiatu niżańskiego. 8. Prowadzenie wydawnictw ukazujących efekty działalności stowarzyszenia, oraz wydawnictw ukazujących historię, promujących kulturę i tradycję oraz lokalnych twórców naszej Małej Ojczyzny. 9. Promocja i organizacja imprez kulturalnych. 10. Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej, turystyki, oraz rekreacji i wypoczynku. 11. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieciom i młodzieży.12. Promowanie i organizacja wolontariatu. 13. Działalność charytatywna. 14. Przeciwdziałanie: uzależnieniom, bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym. 15. Działalność wspierająca i promująca rozwój: gospodarczy w tym przedsiębiorczości i infrastruktury, oraz techniki i informatyki. 16. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. 17. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 18. Niesienie pomocy społecznej, socjalnej, terapeutycznej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym, rodzinom wielodzietnym, wyrównywania szans potencjału młodego pokolenia Polaków. 19. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata. 20. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej w zakresie promowania zdrowego stylu życia, ochroną i promocją zdrowia. 21. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 22. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 23. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 24. Działalność na rzecz dorosłych osób, samotnych i w wieku emerytalnym. 25. Działania na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości z Gminy: Nisko, Jeżowe, Rudnik. 26. Inicjowanie działań na rzecz swojego otoczenia, co prowadzi do poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej. 27. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych. 28. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-07-06
Data publikacji:2017-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:1502