Raport o stanie Powiatu Niżańskiego za 2018 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2019

Raport o stanie Powiatu

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące w szczególności realizacji polityk, programów i  strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Powiatu.

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Niżańskiego

 W debacie nad Raportem głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych.

W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy Powiatu, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2019-05-31
Data publikacji:2019-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Mirosława Daśko
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:662