Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stary Nart

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2016

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stary Nart

adres: 37 - 430 Jeżowe, Stary Nart 57

KRS: 0000614931

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności likalnej Gminy Jeżowe. 2. Rozwój i upowszechnianie kultury lasowiackiej. 3. Podejmowani działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zw szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Jeżowe. 4. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej. 5. Promowanie sołectwa oraz jego mieszkańców. 6. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości i promowanie postaw przedsiębiorczych wśsród mieszkańców Gminy Jeżowe. 7. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mających na celu aktywizację zawodową, przyczyniających sie do rozwoju lokalnego rynku pracy i pełnego wykorzystania istniejących zasobów. 8. Rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno sportowej. 9. Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 10. Organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów. 11. Działania na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców. 12. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych. 13. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców oraz promocja zatrudnienia. 14. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie. 15. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym. 16. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie-zwłaszcza wśród młodych -wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne. 17. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.18. Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz dziedzictwa przyrodniczego. 19. Umacnianie więzi obywatelskich  między mieszkańcami Gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej. 20. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 21. Społeczne oddziaływanie na oświatę i kulturę fizyczną. 22. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży. 23. Realizacja i wspieranie inicjatyw podejmowanych w celu wyrównywania szans dzieci i młodzieży. 24. Pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 25. Promowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 26. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 27. Wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku. 28. Rozwój turystyki w Gminie Jeżowe w oparciu o naturalne zasoby gminy tj. Puszczę Sandomierską, zbiorniki wodne, lasy i zabytki. 29. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych. 30 Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym, turystyką i sportem wędkarskim wśród dzieci i dorosłych. 31. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych. 32. Inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-06-27
Data publikacji:2016-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:2554