Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-12-08 ( Imieniny: Delfiny, Marii)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Sporządzona za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

             Mienie Powiatu Niżańskiego stanowi mienie jednostek, które z mocy prawa stały się jednostkami powiatowymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Podstawą przejęcia nieruchomości były prawomocne decyzje Wojewody Podkarpackiego. Są to grunty oraz budynki i budowle, jak również środki trwałe i wyposażenie.

             Ponadto Powiat Niżański nabył mienie na mocy decyzji uznaniowych Wojewody oraz w drodze kupna, zamiany i darowizny. Mienie będące własnością Powiatu zostało przekazane jednostkom organizacyjnym w zarząd, a dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w nieodpłatne użytkowanie (wykaz mienia Powiatu stanowi załącznik do niniejszej informacji).

             Ogółem Powiat Niżański według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada grunty (bez działek pod drogami) o powierzchni 14ha 82a 01 m² i wartości 1.852.370,99 zł oraz budynki i budowle o wartości 74.827.426,53 zł. Powierzchnia oraz wartość gruntów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. uległa zmianie w wyniku przyjęcia przez Powiat Niżański w formie darowizny udziału
w wysokości 830/1347 cz. w prawie własności nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej budynkami, położonej w miejscowości Nisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3412 o pow. 0,1333 ha.

             Ponadto zmianie uległa powierzchnia oraz wartość działki nr 4324/1 o pow. 0,1030 ha położonej w m. Jeżowe wskutek jej podziału na działki nr 4324/3 o pow. 0,0130 ha i nr 4324/4 o pow. 0,0900 ha. Nowo wydzielona działka nr 4324/3 o pow. 0,0130 ha stała się własnością Województwa Podkarpackiego z mocy prawa zgodnie
z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej za którą Powiat Niżański otrzymał należne odszkodowanie.

             Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Niżańskiego (działka 1741/7 o pow. 0,0865 ha) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 32.742,19 zł i w stosunku do roku 2018 nie uległa zmianie.

             Wartość prowadzonych inwestycji rozpoczętych wynosi ogółem 4.692.328,49 zł. Są to opracowane dokumentacje projektowe i inwestycje realizowane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w kwocie: 4.062.066,82 zł oraz inwestycje realizowane na drogach powiatowych w kwocie: 630.261,67 zł (wartości opracowanych dokumentacji projektowych i inwestycji realizowanych przez Powiat Niżański).

             Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość dróg i mostów jako budowli wynosi 285.828.921,01 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. nastąpił wzrost o 12.535.352,10 zł z tytułu zakończonych inwestycji.

             Powiat zarządza 294 kilometrami dróg i ulic powiatowych. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe.

             Ogółem uzyskano prawo własności dla 1031 działek, w tym w okresie sprawozdawczym dla 168 działek. Wartość księgowa gruntów zajętych pod drogami na koniec 2019 roku stanowi kwotę 38.657.308,92 zł (w okresie sprawozdawczym przejęto działki o wartości 4.067.154,11 zł).

             W roku 2019 wykreślono z działu IV księgi wieczystej TB1N/00098268/5 ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1743/1 o pow. 2,03 ha będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku hipoteki umowne w łącznej kwocie 7.500.000,00 zł.

             Powiat uzyskuje dochody z tytułu posiadanego mienia, są to opłaty za trwały zarząd i w 2019 r. jest to kwota 14.485,41 zł (opłaty wnosi Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz dochody z tytułu zawartych przez Powiat Niżański i jednostki organizacyjne umów najmu lokali i dzierżawy gruntów. W roku 2019 z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 142.527,45 zł.

Autor: Tomasz Tryka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-03 13:37przez: Tomasz Tryka
Opublikowano:2020-08-03 00:00przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:440

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo