Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

 

 1. Rejestr wydanych aktów mianowania dla nauczycieli.
 2. Rejestr wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 3. Rejestr zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej.
 4. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych.
 5. Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Wykaz stowarzyszeń zwykłych.

Udostępnienie danych następuje na wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej. Sposób udostępniania danych zawartych w dokumentach jw. w formie pisemnej obejmuje również kopiowanie informacji publicznej, przesłanie tej informacji oraz przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. Czynności udostępniania informacji publicznej, z zakresu jw. wykonywane są w godzinach pracy Urzędu, na stanowisku prowadzącym dana sprawę.

 

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu

 1. Rejestr zamówień publicznych - w formie papierowej,
 2. Ewidencja majątku powiatu - w formie elektronicznej.

Powyższe dane dostępne są w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu, w godzinach pracy urzędu.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 1. Rejestr użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa (dane w nim zawarte udostępniane są na wniosek strony).
 2. Rejestr zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (dane w nim zawarte udostępniane są na wniosek strony).
 3. Rejestr cen i wartości nieruchomości (dane w nim zawarte udostępniane są na wniosek strony).
 4. Ewidencję gruntów i budynków (dane wydawane są na zasadach określonych w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

 1. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 2. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 3. Geologiczne materiały archiwalne (archiwum geologiczne),
 4. Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Informacje z rejestru sprzętu pływającego i z rejestru zwierząt zawierają dane osobowe, dlatego nie są udostępnione. Materiały archiwum geologicznego udostępnia się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657). Wykaz danych o dokumentach zawierających wiadomości o środowisku i jego ochronie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Niżańskiego.

Wydział Komunikacji

Rejestry elektroniczne :

 1. Rejestr pojazdów zarejestrowanych, wycofanych czasowo z ruchu, wyrejestrowanych, na terenie powiatu niżańskiego - dostęp do danych ograniczony dla podmiotów wskazanych przez prawo o ruchu drogowym,
 2. Rejestr osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, kandydatów na kierowców, osobom którym uprawnienia zatrzymano, cofnięto lub zakazano wydawać- dostęp do danych ograniczony dla podmiotów wskazanych przez prawo o ruchu drogowym,

W formie papierowej prowadzone są następujące rejestry :

 1. Rejestr diagnostów;
 2. Rejestr instruktorów nauki jazdy;
 3. Rejestr legitymacji instruktorów nauki jazdy
 4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 5. Rejestr licencji i wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób;
 6. Rejestr zezwoleń i wypisów z zezwoleń na transport drogowy osób;
 7. Rejestr zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne;
 8. Rejestr zezwoleń zezwoleń na przewozy nienormatywne;
 9. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 10. Rejestr nadanych numerów podwozia/nadwozia;
 11. Rejestr znalezionych tablic rejestracyjnych;
 12. Rejestr zamówionych tablic rejestracyjnych;
 13. Rejestr kart parkingowych;
 14. Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego.

Rejestry dostępne w godzinach obsługi stron u pracowników Wydziału Komunikacji.

Wydział posiada trzy pomieszczenia archiwum:

 1. akt kierowców – pok. nr 20,
 2. akt pojazdów – pok nr 2 i drugie pomieszczenie bez numeru.

Nie jest przewidywany wstęp do archiwum osób postronnych, akta zawarte w tych pomieszczeniach są udostępniane w pok nr 1.

 

Pełnomocnik ds. Kontroli

Pełnomocnik ds. kontroli informuje, iż prowadzi rejestr ryzyk na każdy rok, który podlega opublikowaniu na wewnętrznym serwerze Starostwa Powiatowego w Nisku zgodnie z zarządzeniem Nr 36/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzania Ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Nisku.

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 1. Rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 3. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 4. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Udostępnianie danych następuje na wniosek, w formie pisemnej. Sposób udostępniania danych zawartych w dokumentach j.w. w formie pisemnej obejmuje również kopiowanie informacji publicznej, przesianie tej informacji oraz przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Czynności udostępniania informacji publicznej, z zakresu j.w. wykonywane są w godzinach pracy Urzędu, na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej.

 1. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wytworzonych w Wydziale AB.

Udostępnianie: podlega publikacji w BIP

 

Wydział Finansowy

 

Lp.

Symbol rejestru

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji, archiwum

Dostępność

1.

3021

Budżet powiatu i jego zmiany - „Budżet Powiatu Niżańskiego"

BIP

2.

3022

Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową - „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej"

BIP

3.

3035

Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za I półrocze, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za dany rok"

BIP

4.

301

Wieloletnia prognoza finansowa - „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Niżańskiego i jej zmiany"

BIP

 

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 1. Rejestr Zarządzeń Starosty Niżańskiego - forma papierowa, udostępniany na wniosek o udzielenie informacji publicznej,
 2. Rejestr Skarg - forma papierowa, ze względu na zawarte w rejestrze dane osobowe, informacje w nim zawarte nie są powszechnie dostępne,
 3. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, forma papierowa,
 4. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, forma papierowa,
 5. Rejestr upoważnień pracowników do załatwiania spraw i pełnomocnictw - forma papierowa, udostępniany na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Archiwum Zakładowe:

Przechowuje i zabezpiecza materiały powstałe w wyniku działalności Urzędu Rejonowego z lat 1991 - 1998 oraz Starostwa Powiatowego w Nisku z lat od 1999 - roku przekazania przez Wydziały Starostwa (przekazaniu do archiwum zakładowego podlegają akta spraw ostatecznie załatwionych po upływie dwóch łat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw). Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym odbywa się na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Biuro Rady Powiatu

Lp.

Tytuł rejestru

Dostępność

1

Uchwal Rady Powiatu Niżańskiego

BIP

2

Uchwal Zarządu Powiatu Niżańskiego

BIP

3

Aktów prawa miejscowego

Do wglądu w BR w godzinach pracy od 7.30 do 15.30

4

Wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu Niżańskiego

Do wglądu w BR w godzinach pracy od 7.30 do 15.30

5

Interpelacji i wniosków oraz zapytań zgłoszonych przez radnych

Do wglądu w BR w godiznach pracy od 7.30 do 15.30

 

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-29 10:49przez: Administrator
Opublikowano:2016-01-29 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:11944

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo