Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych (IOD)
Andrzej Kołodziej
tel. 15 8412 700
e-mail:akolodziej@powiatnizanski.pl

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Nisku mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przysługujących im praw.

 

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Starosta Niżański, adres siedziby: Plac Wolności 2 37-400 Nisko.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Zbieranie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nisku odbywa się w następujących celach:

 1. Realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, komunikacji i transportu, w tym transportu zbiorowego, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, edukacji publicznej, kultury i sportu, ochrony praw konsumenta, obronności.      
 2. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy.
 3. Realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w przepisach prawa.
 4. Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Nisku, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i staży.
 5. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.
 6. Prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych.
 7. Realizacji zamówień publicznych.
 8. Przeprowadzania konkursów, organizacji imprez, wydruku materiałów promocyjnych, prowadzenia strony internetowej.
 9. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Archiwizacji.

Czy muszę podawać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in.:

 • ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych,
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • i inne akty prawa;

Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych może być również konieczne do realizacji umowy czy jej podpisania.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Dane będziemy wtedy przetwarzać, gdy się na to zgodzisz np. w przypadku fotografowania. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo przechowywane są dane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa - Instrukcja kancelaryjna i archiwalna. Więcej informacji można uzyskać u pracowników lub naczelników wydziałów bądź kierowników referatów. Maksymalny okres przechowywania danych w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Nisku wynosi 25 lat (kategoria archiwalna A). Po tym okresie dokumenty przekazywane są do Archiwum Państwowego.

Gdy wynika to z przepisów prawa dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii). W takim przypadku stosuje się odpowiednie przepisy RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania. Więcej informacji można uzyskać u naczelników wydziałów bądź u pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach..

Gdy wynika to z przepisów prawa lub jest to konieczne do realizacji obowiązków dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom prywatnym, publicznym (np. innym urzędom), innym osobom fizycznym. Więcej informacji można uzyskać u naczelników wydziałów bądź u pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

Gdy wynika to z przepisów prawa dane mogą być pozyskiwane z innych źrodeł (np. od innych urzędów).

TWOJE PRAWA

 1. MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA:

a) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacjach o odbiorcach, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania, źródłach pozyskiwania danych i przysługujących innych prawach,

b) na zasadach wyszczególnionych w przepisach prawa przysługuje prawo do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie administrator danych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych).

2. MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - https://uodo.gov.pl/

3. W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W PRZEPISACH PRAWACH (RODO, USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych):

a) MASZ PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH,

b) MASZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH,

c) MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ W INTERESIE PUBLICZNYM LUB ZE SPRAWOWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ POWIERZONEJ ADMINISTRATOROWI PRZEPISAMI PRAWA.

 

Autor: Andrzej Kołodziej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-09-01 12:05przez: Andrzej Kołodziej
Opublikowano:2018-05-30 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:9100

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo