Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-04-13 ( Imieniny: Artemona, Justyny)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC: Józef Małek
Siedziba: 37-400 Nisko Pl. Wolności 2
tel. 15 8412-700 w. 124
15 8412-075
fax 15 8412-700
e-mail kro@powiat-nisko.pl

 Zadania stanowiska

Do zadań stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, OC należy w szczególności:
1. W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 2. obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 3. opracowanie i okresowa aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 4. opracowanie i realizacja rocznych planów zamierzeń działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 5. opracowanie dla organów gmin zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 6. uzgadnianie i przedkładanie do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 7. opracowanie i okresowa aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
 8. opracowanie i okresowa aktualizacja powiatowego planu ochrony zabytków,
 9. opracowanie i okresowa aktualizacja powiatowego planu ewakuacji,
 10. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 11. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 12. współdziałanie z Szefem AB W w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 13. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 14. współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami i innymi instytucjami na terenie Powiatu,
 15. organizowanie łączności na potrzeby Zarządzania Kryzysowego,
 16. obsługa powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

2.    W zakresie obsługi - koordynowania działań Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego:

 1. podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych,
 2. współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego w zakresie wymiany informacji w zarządzaniu kryzysowym,
 3. współdziałanie z sąsiednimi Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego w zakresie reagowania kryzysowego,
 4. gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałami Starostwa, Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi.
 5. stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami,
 6. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 7. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 8. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego.

3.    W zakresie obrony cywilnej:

 1. opracowywanie i realizacja rocznych planów zamierzeń działania w zakresie OC,
 2. koordynowanie zadań obrony cywilnej w czasie pokoju, działalność planistyczna, organizacyjna, szkoleniowa,
 3. opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu OC,
 4. prowadzenie spraw związanych z koordynacją i współdziałaniem formacji i jednostek organizacyjnych OC w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych na obszarze Powiatu,
 5. prowadzenie lokalnych szkoleń, treningów i ćwiczeń sprawdzających stan gotowości elementów systemu wykrywania i alarmowania,
 6. nadzór nad gospodarką sprzętem obrony cywilnej,
 7. koordynowanie czynności mających na celu zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o    zagrożeniach,
 8. koordynowanie czynności mających na celu zapewnienie zaopatrzenia formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji,
 9. obsługa powiatowego magazynu OC.

4.    W zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

 1. przygotowanie projektów planów i harmonogramów działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 2. prowadzenie stałej obsługi biurowej prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 3. opracowywanie dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdań i  analiz z zakresu bezpieczeństwa w Powiecie,
 4. koordynowanie działań powiatowych służb , inspekcji i straży w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu,
 5. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku celem przedłożenia Radzie Powiatu.

5.    W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w któiych przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 7. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 8. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 10. udział    w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 11. prowadzenie    rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 12. doradztwo    w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. udział    w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą^
 14. doradztwo    w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na któiych występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobom najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 15. współpraca    z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 16. współpraca    z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 17. współdziałanie    z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 18. inicjowanie    i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 19. prowadzenie    szkoleń wstępnych bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Starostwa.

6. W zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:

 1. koordynowanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Starostwa.

7. Przygotowywanie projektów opinii zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963).

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-04 08:37:32przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2016-02-04 00:00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:1852

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo