Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-03-07 ( Imieniny: Flicyty, Kajetana)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału: Teresa Antoniak
Siedziba: 37-400 Nisko Pl. Wolności 2
tel. 15 8412-700
fax 15 8412-700
e-mail on@powiat-nisko.pl

 Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek  organizacyjnych powiatu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją prac interwencyjnych, stażami absolwenckimi.
 4. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką etatami i funduszem wynagrodzeń.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie procedury zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w oparciu o wolny i konkurencyjny nabór.
 6. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 7. Współdziałanie w prowadzeniu spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
 9. Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników, emerytów i ich rodzin.
 10. Opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy, ich aktualizacja oraz kontrola realizacji.
 11. Opracowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu działania Wydziału.
 12. Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych.
 13. Prowadzenie zbioru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 14. Organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starosty i Wicestarosty.
 15. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, kontrola terminowego załatwiania.
 16. Prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych, koordynowanie i nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych.
 17. Współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez organy samorządu powiatowego.
 18. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 19. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie z zagranicy zwłok lub szczątków ludzkich.
 20. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych celem przewiezienia ich przed pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu do najbliższego szpitala mającego prosektorium, w celu ustalenia przyczyny zgonu.
 21. Udzielanie  pomocy repatriantom zgodnie z ustawą o repatriacji.
 22. Przyjmowanie  zawiadomienia o znalezieniu rzeczy znalezionej, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
 23. Obsługa Biura Obsługi Interesanta, udzielanie informacji o zakresie działania wydziałów starostwa oraz miejscu załatwiania poszczególnych spraw, prowadzenie kancelarii ogólnej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.
 24. Prowadzenie spraw  związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, środki czystości, prasę, wydawnictwa oraz pieczęcie urzędowe i tablice.
 25. Obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty.
 26. Prowadzenie archiwum zakładowego starostwa.
 27. Nadzór nad ochroną danych osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, prowadzenie szkoleń, sporządzanie analiz sytuacji, okoliczności i przyczyn naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 28. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
 29. Planowanie i organizowanie akcji kurierskiej na terenie powiatu.
 30. Opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń  w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 31. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
 32. Opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych planów obronnych.
 33. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 34. Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas wojny i jego aktualizacja.
 35. Organizowanie stałego dyżuru oraz opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru.
 36. Realizacja przedsięwzięć związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę.
 37. Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
 38. Opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne.
 39. Obsługa informatyczna Starostwa, a w szczególności:
 1. administrowanie sieci komputerowej Starostwa Powiatowego oraz obsługa:
  • poczty internetowej,
  • strony internetowej – opracowywanie, aktualizacja,
  • biuletynu informacji publicznej;
 2. administrowanie siecią Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
 3. zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego oraz instruktaż z zakresu obsługi i instalacja opracowań,
 4. przygotowywanie i wysyłanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego aktów prawnych, informacji wymagających ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w formie XML z Wydziałów Starostwa.
 5. zabezpieczenie łączności telefonicznej i telefaksowej
 1. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
 2. Zadania z zakresu obsługi – koordynowania działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 3. Koordynowanie działań w zakresie obrony cywilnej.
 4. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.
 5. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (powierzenie zadań na podstawie art. 23711 1 Kodeksu pracy).
 6. Zadania z zakresu spraw ochrony przeciwpożarowej.
 7. Przygotowywanie projektów opinii zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-04 08:45:07przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2016-02-04 00:00:00przez: Andrzej Kołodziej
Zmodyfikowano:2019-01-04 08:13przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:4156

Rejestr zmian

 • [2019-01-04 08:13:10]Andrzej Kołodziejzmiana nazwy wydziału oraz zakresu zadań

Banery/Logo