Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

Naczelnik Wydziału: Bogdan Zalewski
Siedziba: 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32C
tel. 15 8416-047
e-mail komunikacja@powiatnizanski.pl

 Zadania wydziału

1. W zakresie prawa o ruchu drogowym:

 • wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • wydawanie zezwoleń kategorii II na przejazd nienormatywnych pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych albo zespołów pojazdów składających się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej określonych w art. 64b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
 • uzgadnianie warunków przeprowadzenia imprezy utrudniającej ruch lub wymagającego korzystania z drogi w sposób szczególny,
 • wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacji pojazdu,
 • odpłatne przekazywanie wojewodzie mazowieckiemu blankietów dowodów  rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych wymaganych do rejestracji pojazdów,
 • ochrona informacji o przekazanych wojewodzie mazowieckiemu dokumentach i tablicach rejestracyjnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”,
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz kontrola spełniania przez te stacje wymagań  technicznych i prawnych,
 • wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie czasowe i stałe pojazdów,
 • wydawanie zezwoleń na organizację na drogach powiatowych i gminnych zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń oraz innych imprez powodujących utrudnienie ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem właścicieli pojazdów  usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu  drogowym,
 • nadzorowanie podmiotu prowadzącego usuwanie pojazdów i parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie związanym z spełnianiem wymogów prawnych i technicznych w tego typu działalności,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem parkingów strzeżonych służących do parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez jednostki  wyznaczone przez Starostę.
 1. W zakresie wynikającym z ustawy o kierujących pojazdami:
 • wydawanie, zatrzymywanie praw jazdy,
 • cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • tworzenie profili kandydatów na kierowcę,
 • przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 • przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 • przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
 • wpisywanie w prawach jazdy informacji o odbyciu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,  kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, szkolenia  okresowego, karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej i innych państw wskazanych w art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców,
 • składanie wniosków do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej instruktorów i wykładowców, powołanej przez wojewodę, o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydatów na instruktora i wykładowcę,
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez ośrodki szkolenia wskazane w art. 43 ustawy o kierujących pojazdami,
 • skreślanie instruktorów i wykładowców z ewidencji w przypadkach określonych w art. 46 ustawy o kierujących pojazdami,
 • wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kierowcom wskazanym w art. 109 ustawy o kierujących pojazdami,
 • wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
 1. W zakresie transportu drogowego:
  • powoływanie komisji egzaminacyjnej do egzaminowania kandydatów na kierowcę taksówki po ukończonym szkoleniu w zakresie transportu drogowego taksówką.
  • udzielanie, odmowa udzielania zmiana lub cofanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego,
  • składanie przyrzeczeń udzielenia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego zwanego „promesą”,
  • udzielanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu,
  • wydawanie i odmawianie wydania zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego działalności gospodarczej,
  • przekazywanie dwa razy do roku do dnia 15 stycznia oraz do dnia
   15 lipca informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń ministrowi właściwemu ds. transportu,
  • kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu  drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
  • uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym i regularnym specjalnym krajowym transporcie drogowym.
 1. W zakresie publicznego transportu zbiorowego:
 • badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 • zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu drogowego, w szczególności w zakresie:
  1. standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
  2. korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
  3. funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
  4. funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego,
  5. systemu informacji dla pasażera,
 • określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych  w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 • przygotowywanie projektów uchwał określających przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym nie jest powiat niżański, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
 • ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 1. W zakresie prawa przewozowego:
 • nakładanie na przewoźnika obowiązków zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,
 • wprowadzanie ograniczeń obowiązku przewozu ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.

 

 1. W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w szczególności:
 • rozpatrywanie, zatwierdzanie i przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
 • przechowywanie i ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu,
 • kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-04 08:48przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2016-02-04 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:7976

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo