Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2022 r.

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2022 r.

Nisko, dnia 31 stycznia 2023 r.

PK.0643.3.2023

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2022 r.

Zgodnie z § 11 zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Nisku i kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu, przedkładam informację z realizacji planu kontroli za 2022 r. Kontrole zostały przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli, Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

I. Kontrole przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli

Pełnomocnik ds. kontroli w 2022 r. przeprowadził następujące kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego i w jednostkach korzystających z dotacji z Powiatu:

1) 13 kontroli problemowych,
2) 7 kontroli sprawdzających.

Główne cele kontroli przeprowadzanych w 2022 r. przez Pełnomocnika ds. kontroli to:

1) sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
2) ocena zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
3) aktualność procedur finansowych;
4) ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych;
5) prawidłowość sporządzenia bilansu za 2021 r.;
6) prawidłowość wykorzystania dotacji;
7) ocena wykonania zadania publicznego;
8) prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków;
9) prawidłowość naliczania wynagrodzeń i odprowadzania składek do ZUS;
10) prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków;
11) prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu;
12) rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej;
13) analiza wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
14) zarządzanie ryzykiem;
15) prawidłowość wydatkowania środków w ramach pieczy zastępczej w 2022 r.

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości skutkowały sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego i upoważnień Starosty Niżańskiego, Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził następujące kontrole:

 Jednostka kontrolowana

 Informacje o przeprowadzonych kontrolach

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych
z budżetu Powiatu w 2021 r.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 08.02.2022 r. – 17.02.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zalecenia: Brak

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Ocena wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych
w 2021 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 07.03.2022 r. – 11.03.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zalecenia: Brak

Zespół Szkół
w Jeżowem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość sporządzenia bilansu za 2021 r.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Termin kontroli: 28.03.2022 r. – 06.04.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zalecenia: Brak

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość sporządzenia bilansu za 2021 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 12.04.2022 r. – 25.04.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zalecenia: Brak.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i odprowadzania składek do ZUS.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 01.06.2022 r. – 15.06.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.05.2022 r.

Zalecenia: Wydano trzy zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak PPP.073.31.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Liceum Ogólnokształcące
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 28.06.2022 r. – 12.07.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

Zalecenia: Wydano jedno zalecenie pokontrolne.

Jednostka pismem znak LO.09/091/335/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji w I półroczu 2022 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 28.07.2022 r. – 05.08.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 30.06.20212 r.

Zalecenia: Wydano jedno zalecenie pokontrolne.

Jednostka pismem znak DD-AF.0910.2.2022 z dnia
9 września 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Tematyka kontroli:

Proces zarządzania ryzykiem w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin kontroli: 24.08.2022 r. – 26.08.2022 r.

Zalecenia: Brak.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 06.09.2022 r. – 23.09.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak F.0910.1.2022.I z dnia 2 listopada 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 12.10.2022 r. – 25.10.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Zalecenia: Brak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 27.10.2022 r. – 10.11.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 25.03.2022 r.

Zalecenia: Brak.

Zarząd Dróg Powiatowych
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 22.11.2022 r. – 02.11.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 30.09.2022 r.

Zalecenia: Brak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wydatkowania środków w ramach pieczy
w 2022 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 05.12.2022 r. – 09.12.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 30.11.2022 r.

Zalecenia: Brak.

Kontrola problemowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego.

 

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych kontroli znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli.

Pełnomocnik ds. kontroli działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego przeprowadził kontrolę w 22 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Niżańskiego, w których przebywają dzieci do 18-go roku życia. Dokumentacja z przeprowadzonych wizyt kontrolnych znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli.

Zarząd Powiatu Niżańskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli rodzin zastępczych.

II. Kontrole przeprowadzone przez Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

Zgodnie z planem kontroli na 2022 r. Starostwa Powiatowego w Nisku przeprowadzono następujące kontrole:

Jednostka kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrole wewnętrzne

Stanowisko ds. obywatelskich i obronnych

Tematyka kontroli: Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z rzeczami znalezionymi.

Teczki aktowe w przedmiotowej sprawie są prawidłowo opisane, zawierają spisy spraw założone i prowadzone na bieżąco zgodnie z przepisami § 53 i § 62 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Sprawy w nich zawarte są prowadzone w sposób systematyczny, rzetelny
i prawidłowy. Terminowość załatwiania spraw jest zachowana z najwyższą starannością.

Sprawy prowadzone prawidłowo, bez uwag.

Starostwo Powiatowe 
w Nisku – budynek
ul. Kościuszki 7

Tematyka kontroli:  Ocena stanu BHP.

Okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dokonano na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analizą m. in. objęto badania pracowników, szkolenia pracowników z zakresu BHP, oceny ryzyka zawodowego, pomieszczenia obiektów i dokonane pomiary

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1.  stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,

2.  obiekty posiadają książki obiektów,

3.  prowadzone są pomiary/ przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej, wyłącznika przeciwpożarowego oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,

4.  profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nisku opiera się na zasadzie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie,

5.  pracownicy poddawani są cyklicznie wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarza medycyny pracy oraz wstępnym i okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W toku przeprowadzonej analizy ujawniono dwie nieprawidłowości, które dotyczyły braku wyznaczonego Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej oraz opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (planowana jest rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku).

Z analizy materiałów pokontrolnych należy uznać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym
w Nisku za zadowalający.

Starostwo Powiatowe 
w Nisku – budynek Plac Wolności 2

Starostwo Powiatowe 
w Nisku – budynek
ul. 3-go Maja 32C

Kontrole zewnętrzne

Urząd Gminy Krzeszów

Tematyka kontroli:  Realizacja zadań oc.

Urząd Gminy Harasiuki

Ze względu na uchylenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz.850) kontrole zostały odwołane do czasu ukazania się nowych podstaw prawnych.

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli: Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Kontrole zostały przeprowadzone, a ich zakres obejmował stan przygotowania obronnego do wykonywania zadań wynikających z KRZO kontrolowanych jednostek zgodnie z Planem operacyjnym funkcjonowania powiatu niżańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, poprzez sprawdzenie zadań wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych w tym:

- sprawdzenie realizacji wykonywania zadań obronnych, w tym aktualizacja KRZO,

- ochrona informacji niejawnych, przetwarzanie,

- sprawdzenie wiedzy Dyrektora placówki realizującego zadania obronne oraz postepowanie z informacjami niejawnymi,

- pozyskanie dla Starosty Niżańskiego niezbędnych informacji umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie spraw obronnych.

Zakres kontroli obejmował:

- karty realizacji zadań operacyjnych ZS w Rudniku nad Sanem – 15 kart,

- karty realizacji zadań operacyjnych LO w Nisku – 15 kart,

- przetwarzanie informacji niejawnych.

Dyrektorzy kontrolowanych jednostek posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. KRZO zostały opracowane
z uwzględnieniem struktury oraz możliwości pracowników kontrolowanych jednostek i zostały zatwierdzone przez Dyrektorów kontrolowanych jednostek.

Karty zostały wykonane na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym w Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Nisku, zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji stanowiska komputerowego. Dyrektorzy do realizacji KRZO posiadali:

- na podstawie Karty użytkownika Systemu BSK posiadali uprawnienie nadane przez Starostę Niżańskiego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

- Instrukcję dla użytkowników przed dopuszczeniem do pracy w Systemie BSK,

- złożyli oświadczenie użytkownika Systemu BSK.

Materiały zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” są przechowywane w pomieszczeniach biurowych pod zamknięciem do których nie maja dostępu osoby nie upoważnione.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w kontrolowanych jednostkach problematyka zadań obronnych realizowana jest na poziomie, który daje możliwości do właściwego planowania i realizacji zadań obronnych w czasie pokoju i ich wykonywanie w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

SKARBNIK POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Jednostki organizacyjne – kontrola na podstawie złożonych informacji

Tematyka kontroli: Kontrola wykonania planów finansowych w placówkach oświatowych ze środków subwencji oświatowej w roku 2021.

Z przeprowadzonej analizy wykonania planów finansowych wynika, że we wszystkich szkołach założone plany zostały wykonane prawie w całości o czym świadczą wskaźniki wykonania, które ukształtowały się w większości jednostek na poziomie 93-99%. Niewielkie oszczędności które pozostały, dotyczyły rozliczenia wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych.

W zakresie wykorzystania przez szkoły subwencji oświatowej przeznaczonej na wydatki bieżące
w placówkach oświatowych w 2021 r., brakująca kwota subwencji w ramach realizowanych wydatków bieżących wynosi 3.115.370,33 zł, co stanowi 111,31% do subwencji oświatowej przyznanej na 2021 r.

Naczelnik Wydziału Finansowego

Tematyka kontroli: Prawidłowość księgowania dochodów Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

W ramach w/w zakresu przeprowadzono kontrolę wyrywkową w odniesieniu do księgowania oraz klasyfikacji budżetowej dochodów Starostwa Powiatowego
w miesiącu lipcu i listopadzie 2022 r. Na podstawie dowodów księgowych oraz zapisów z ewidencji księgowej stwierdzono, że zapisów w księgach rachunkowych dokonywano na podstawie prawidłowo zadekretowanych dowodów źródłowych, posiadających zakwalifikowanie wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli bieżącej w badanych dokumentach nieprawidłowości nie stwierdzono.

SEKRETARZ POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Biura Rady

Tematyka kontroli:

1.   Terminowość przekazywania uchwał do organu nadzoru oraz właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację.

2.   Terminowość udzielania odpowiedzi na wnioski
o udzielenie informacji publicznej.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowane zadania realizowane były przez Biuro Rady zgodnie z właściwymi przepisami i w obowiązujących terminach.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Finansowego

Tematyka kontroli:

1.  Prawidłowość przekazywania deklaracji i wpłat podatku od towarów i usług.

2.  Prawidłowość księgowania dokumentów zgodnie
z klasyfikacją budżetową.

W wyniku kontroli nie stwierdzono zaniedbań
w przestrzeganiu przepisów oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu

Tematyka kontroli:

1.    Prawidłowość przeprowadzania/ wykonania  wybranej inwestycji drogowej.

 

Kontrolą objęto realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie – Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1083R Groble  - Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy”

2.    Prawidłowość przeprowadzania/ wykonania  wybranej inwestycji.

 

Kontrolą objęto realizację zadania pn.: ”Przebudowa klimatyzacji wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. 3-go Maja 32C”.

 

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

WYDZIAŁ EDUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Kontrole wewnętrzne

Wybrany pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych
i Promocji

Tematyka kontroli: Terminowość załatwiania spraw.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrole zewnętrzne

Zespół Szkół
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli: Zgodność liczby uczniów/ wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu 30 września 2022 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Liceum Ogólnokształcące
w Nisku

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Kontrole wewnętrzne

Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
i uprawnień

Tematyka kontroli:

1.    Przestrzeganie wymogów ustawy o kierujących pojazdami przy wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami, prawidłowość gromadzenia dokumentacji
w aktach kierowców.

2.    Przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym
w zakresie związanym z rejestracją pojazdów – kompletność gromadzonej dokumentacji pojazdów zarejestrowanych.

Wyniki kontroli były pozytywne, nie stwierdzono błędów
i niedociągnięć.

Kontrole zewnętrzne

Stacje Kontroli Pojazdów
z siedzibą w Powiecie Niżańskim

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych
w art. 83 b Prawa o ruchu drogowym.

Przeprowadzono 10 kontroli okresowych Stacji Kontroli Pojazdów. Kontrole przeprowadzono celem sprawdzenia posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, posiadania wymaganych uprawnień przez Właściciela Stacji, jak również diagnostów, określonych w obowiązujących przepisach. Kontroli wyrywkowej poddano również gromadzoną na stacjach dokumentację i jej zabezpieczenie. Nie stwierdzono usterek ani zaniedbań.

Drogi powiatowe
i gminne

Tematyka kontroli: Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W pierwszym półroczu przeprowadzono jedną kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych, a w drugim półroczu przeprowadzono takich kontroli dziesięć. Stwierdzone usterki wskazano zarządcom dróg.

Podmioty gospodarcze którym Starosta Niżański wydał licencję na transport drogowy

Tematyka kontroli: Spełnienie wymogów ustawy
o transporcie drogowym do posiadania licencji.

Zaplanowano 27 kontroli przewoźników drogowych. Przeprowadzono 18 kontroli przewoźników drogowych, które zakończono wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wydano w związku z tym żadnych zaleceń pokontrolnych. Pozostali przedsiębiorcy nie poddali się kontroli. Starosta nie ma żadnych możliwości do nakłonienia przedsiębiorcy aby poddał się takiej kontroli.

Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych
w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

W listopadzie 2022 r. przeprowadzono 5 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Niżańskiego. Przeprowadzono też jedną kontrolę infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców mającego na terenie powiatu niżańskiego biuro. Kontrole prowadzono pod kątem spełnienia wymagań określonych w ustawie o kierujących pojazdami oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Kontrole nie wykazały zaniedbań zarówno technicznych jak i w dokumentacji. Z powyższych kontroli oraz analizy zdawalności wynika, że funkcjonujące na terenie powiatu niżańskiego ośrodki szkolenia kierowców starają się utrzymywać najwyższą jakość szkolenia.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Architektury
i Budownictwa

Tematyka kontroli:

1.  Kontrola kompletności sprawdzeń przyjętych zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w trybie art. 30 prawa budowlanego.

Zalecono przestrzeganie wymagań prawa budowlanego w pracy bieżącej.

 

2.   Kontrola bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień
i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Zalecono przestrzeganie przekazywania wszystkich rozstrzygnięć do 7-miu dni od odpowiednio ostateczności pozwolenia na budowę lub od daty wydania innych decyzji, postanowień i przyjęcia zgłoszeń.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA

Kontrole zewnętrzne

Zakład drzewny I.M.M. Maślach

Tematyka kontroli:  Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 04.07.2017 r., znak: OLRII.6224.4.2016.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

NOBILLA Sp. z o.o.

Tematyka kontroli:  Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 01.06.2017 r., znak: OLRIV.6220.2.2017.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Firma Handlowa - Tadeusz Kufel

Tematyka kontroli:   Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 22.09.2008 r., znak: OLR.III.7511-29/08
z późn. zm.).

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Sprzedaż Kruszywa
i Usługi Transportowe Zbigniew Krupa  

Tematyka kontroli:   Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 04.08.2010 r., znak: OLR.III.7511-30/10
z późn. zm.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Osoby, które zalesiły grunt rolny w 2018 r. lub w 2019 r.

Tematyka kontroli: Kontrola udatności upraw leśnych założonych w ramach PROW 2014 - 2020 r.

Skontrolowano pięć działek.

Gminy na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli:  Kontrola wykonania warunków decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Skontrolowano warunki realizacji 15 decyzji.

Nadleśnictwa: Janów Lubelski, Kolbuszowa, Rudnik

Tematyka kontroli Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy o lasach przekazanych stosownymi porozumieniami.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 372
w miejscowości Golce

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 214/33 w miejscowości Kurzyna Wielka

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 1278
w miejscowości Huta Nowa

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

  Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału  Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Tematyka kontroli:

1.    Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

2.    Stosowanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej,

3.    Terminowość załatwiania spraw, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziały Geodezji i Gospodarki Gruntami

Tematyka kontroli:

Kontrolę wewnętrzną przeprowadzono w zakresie:

1.        ewidencji gruntów i budynków,

2.        gospodarki gruntami – gruntami zurbanizowanymi,

3.        prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Kontrolowane sprawy prowadzone były prawidłowo.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Strefa zbiorów Danych osobowych i analiza ryzyka utraty danych

Tematyka kontroli: Okresowy przegląd, aktualizacja analizy ryzyka dla celów zarządzania ryzykiem prowadzonym w jednostce. Sprawdzenie działań minimalizujących ryzyko w zależności od stwierdzenia występujących zagrożeń systemu bezpieczeństwa informacji.

 Dokonano przeglądu i sprawdzenia następujących zbiorów danych osobowych:

1)  prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

2)  ewidencjonowanie zgłoszeń na podstawie ustawy prawo budowlane,

3)  wydawanie decyzji, postanowień i opinii na podstawie przepisów Prawa Budowlanego,

4)  wydawanie dzienników budowy,

5)  potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.

 

W oparciu o przeprowadzony przegląd dokonano analizy ryzyka w/w zbiorów w programie RODO Protektor.

 Zalecenia IOD w zakresie możliwości podjęcia środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych:

1)   dokonywać sukcesywnie przeglądów kolejnych zbiorów danych i przeprowadzać analizę ryzyka
w programie RODO Protektor.

 

Informację o przeprowadzonych w 2022 r. kontrolach sporządzono na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska.

SPORZĄDZIŁ: 

Pełnomocnik ds. kontroli 
Katarzyna Bednarz                                                                                       

 

ZATWIERDZIŁ:

Starosta
Robert Bednarz

Autor: Katarzyna Bednarz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-02 08:54przez: Katarzyna Bednarz
Opublikowano:2023-02-02 08:54przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:2819

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo