Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2023 r.

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2023 r.

Nisko, dnia 30 stycznia 2024 r.

PK.0643.3.2024

 Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2023 r.

Zgodnie z § 11 zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Nisku i kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu, przedkładam informację z realizacji planu kontroli za 2023 r. Kontrole zostały przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli, Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

I. Kontrole przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli

Pełnomocnik ds. kontroli w 2023 r. przeprowadził następujące kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego i w jednostkach korzystających z dotacji z Powiatu:

1) 13 kontroli problemowych,
2) 5 kontroli sprawdzających.

Główne cele kontroli przeprowadzanych w 2023 r. przez Pełnomocnika ds. kontroli to:

1) sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
2) ocena zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
3) aktualność procedur finansowych;
4) ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych;
5) prawidłowość wykorzystania dotacji;
6) ocena wykonania zadania publicznego;
7) prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków;
8) prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych;
9) prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków;
10) prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu;
11) prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;
12) rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej;
13) ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości skutkowały sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego i upoważnień Starosty Niżańskiego, Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził następujące kontrole:

 Jednostka kontrolowana

 

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2022 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 15.02.2023 r. – 23.02.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zalecenia: Brak

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Ocena wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2022 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 28.02.2023 r. – 03.03.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zalecenia: Brak

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 20.03.2023 r. – 24.03.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zalecenia: Brak

Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji w II półroczu 2022 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 30.03.2023 r. – 13.04.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Zalecenia: Brak

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 27.04.2023 r. – 12.05.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

Zalecenia: Brak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 20.06.2023 r. – 30.06.2023 r.

Okres objęty kontrolą: inwentaryzacja przeprowadzona od dnia 21.12.2021 r. do dnia 15.01.2022 r.

Zalecenia: Brak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych, wydatków i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 31.05.2023 r. – 12.06.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.03.2023 r.

Zalecenia: Wydano jedno zalecenie pokontrolne.

Jednostka pismem znak PCPR.082.1.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu.

Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 06.07.2023 r. – 14.07.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak LO.09/091/270/23 z dnia 8 września 2023 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 12.09.2023 r. – 27.09.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

Zalecenia: Brak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych, dochodów, wydatków i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 10.10.2023 r. – 26.10.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

Zalecenia: Brak.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych, dochodów, wydatków i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 08.11.2023 r. – 22.11.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

Zalecenia: Brak.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 23.11.2023 r. – 07.12.2023 r.

Okres objęty kontrolą: inwentaryzacja przeprowadzona w 2022r.

Zalecenia: Brak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 07.12.2023 r. – 14.12.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. – 30.11.2023 r.

Zalecenia: Brak.

Kontrola problemowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego.

 

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych kontroli znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli.

Pełnomocnik ds. kontroli działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego przeprowadził kontrolę w 18 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Niżańskiego, w których przebywają dzieci do 18-go roku życia. Dokumentacja z przeprowadzonych wizyt kontrolnych znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli.

Zarząd Powiatu Niżańskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli rodzin zastępczych.

II. Kontrole przeprowadzone przez Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

Zgodnie z planem kontroli na 2023 r. Starostwa Powiatowego w Nisku przeprowadzono następujące kontrole:

Jednostka kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrole wewnętrzne

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich i obronnych

Tematyka kontroli: Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe,
ich ewidencjonowanie i wydawanie.

Zakupu materiałów biurowych w 2023 r. dokonywano po zastosowaniu procedur zaproszenia do składania ofert pn. „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Nisku” oraz w oparciu o przeprowadzone rozpoznania cenowe lub drobne zakupy wykonane bezpośrednio bez przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy.

Zakupione materiały biurowe i papiernicze wpisuje się do prowadzonej ewidencji tj. do kartotek materiałowych na podstawie faktury, rachunku dokumentującego zakup. Rozchód materiałów biurowych jest ewidencjonowany w kartotekach materiałowych. Fakt otrzymania materiałów potwierdzany jest przez pracowników w kartotece wydanych materiałów lub bezpośrednio na fakturze.

Sprawy prowadzone są prawidłowo, bez uwag.

Stanowisko ds. organizacyjno- kadrowych

Tematyka kontroli: Prawidłowość i terminowość przyznawania dodatków stażowych.

W roku 2023 skontrolowane zostały dodatki stażowe. Ogółem przyznano 23 dodatki. Wszystkie dodatki zostały przyznane w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ich przyznawania.

Sprawy prowadzone są prawidłowo, bez uwag.

Starostwo Powiatowe w Nisku – budynek
ul. Kościuszki 7

Tematyka kontroli: Ocena stanu BHP.

Okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dokonano na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analizą m. in. objęto badania pracowników, szkolenia pracowników z zakresu BHP, oceny ryzyka zawodowego, pomieszczenia obiektów i dokonane pomiary.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1.  stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,
2.  obiekty posiadają książki obiektów,
3.  prowadzone są pomiary/ przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej, wyłącznika przeciwpożarowego oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
4.  profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nisku opiera się na zasadzie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie,
5.  pracownicy poddawani są cyklicznie wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarza medycyny pracy oraz wstępnym i okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z analizy materiałów pokontrolnych należy uznać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku za zadowalający.

Starostwo Powiatowe w Nisku – budynek Plac Wolności 2

Starostwo Powiatowe w Nisku – budynek
ul. 3-go Maja 32C

SKARBNIK POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Jednostki organizacyjne

Tematyka kontroli: Terminowość przekazywania materiałów do opracowania projektu budżetu na 2024 r.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że tylko jedna jednostka nie dostosowała się do ustalonego terminu tj. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, opracowany projekt budżetu tej jednostki wpłynął 19 października 2023 r. (ustalony termin do 15 października 2023 r.). Pozostałe jednostki oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa przekazali opracowane materiały w wymaganym terminie.

Naczelnik Wydziału Finansowego

Tematyka kontroli: Terminowość oraz prawidłowość odprowadzania na rachunek bankowy równowartości odpisu na ZFŚS.

W wyniku przeprowadzonej kontroli analiza wykazała, iż nieprawidłowo został naliczony odpis na ZFŚS na 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku. Błędnie ustalono kwotę odpisu dla emerytów i osób niepełnosprawnych, co spowodowało zawyżenie należnego odpisu o kwotę 708,18 zł. W zawiązku z powyższymi ustaleniami zalecono zwrot kwoty nienależnego odpisu z rachunku ZFŚS na rachunek główny Powiatu Niżańskiego. Ponadto pouczono o przestrzeganiu obowiązujących przepisów w tym zakresie.

SEKRETARZ POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Biura Rady

Tematyka kontroli:

1.   Prawidłowość prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do naliczania diet radnych Rady Powiatu Niżańskiego.
2.   Terminowość rozpatrywania skarg, wniosków i petycji do których rozpatrzenia właściwa jest Rada Powiatu Niżańskiego.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowane zadania realizowane były przez Biuro Rady zgodnie z właściwymi przepisami i w obowiązujących terminach.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Finansowego

Tematyka kontroli:

1.  Terminowość płacenia zobowiązań.
2.  Prawidłowość wprowadzania zmian budżetowych do planu dochodów.

W wyniku kontroli nie stwierdzono zaniedbań w przestrzeganiu przepisów oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu

Tematyka kontroli:

1.  Prawidłowość przeprowadzania/ wykonania wybranej inwestycji drogowej.

Kontrolą objęto realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów.

2.  Prawidłowość prowadzenia wybranych spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań
o zamówienie publiczne.

Kontrolą objęto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn.:

1)  ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki-Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki;
2)  Niżański Szlak Kajakowy;

oraz dwa postepowania bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 130 000 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

1)    wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie obrębu ewidencyjnego Łazory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2)    cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

WYDZIAŁ EUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Kontrole wewnętrzne

Wybrany pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Tematyka kontroli: Terminowość załatwiania spraw.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrole zewnętrzne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli: Zgodność liczby uczniów/ wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu 30 września 2023 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Kontrole wewnętrzne

Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów i uprawnień

Tematyka kontroli:

1.    Przestrzeganie wymogów ustawy o kierujących pojazdami przy wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami, prawidłowość gromadzenia dokumentacji w aktach kierowców.
2.    Przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie związanym z rejestracją pojazdów – kompletność gromadzonej dokumentacji pojazdów zarejestrowanych.

Wyniki kontroli były pozytywne, nie stwierdzono błędów i niedociągnięć.

Kontrole zewnętrzne

Stacje Kontroli Pojazdów z siedzibą w Powiecie Niżańskim

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych w art. 83 b Prawa o ruchu drogowym.

Przeprowadzono 10 kontroli okresowych Stacji Kontroli Pojazdów. Kontrole przeprowadzono celem sprawdzenia posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, posiadania wymaganych uprawnień przez Właściciela Stacji, jak również diagnostów, określonych w obowiązujących przepisach. Kontroli wyrywkowej poddano również gromadzoną na stacjach dokumentację
i jej zabezpieczenie. Nie stwierdzono usterek ani zaniedbań.

Drogi powiatowe i gminne

Tematyka kontroli: Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W pierwszym półroczu przeprowadzono jedną kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych. Natomiast w drugim półroczu przeprowadzono takich kontroli cztery. Stwierdzone usterki wskazano zarządcom dróg.

Podmioty gospodarcze którym Starosta Niżański wydał licencję na transport drogowy

Tematyka kontroli: Spełnienie wymogów ustawy o transporcie drogowym do posiadania licencji.

Zaplanowano 48 kontroli przewoźników drogowych. Przeprowadzono 41 kontroli przewoźników drogowych, które zakończono wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wydano w związku z tym żadnych zaleceń pokontrolnych. W przypadku czterech przedsiębiorców kontroli nie przeprowadzono z powodu zakończenia działalności gospodarczej.
W trzech przypadkach przedsiębiorcy nie poddali się kontroli. Starosta nie ma żadnych możliwości do nakłonienia przedsiębiorcy aby poddał się takiej kontroli.

Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

W listopadzie 2023 r. przeprowadzono 5 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Niżańskiego. Przeprowadzono też jedną kontrolę infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców mającego na terenie powiatu niżańskiego biuro. Kontrole prowadzono pod kątem spełnienia wymagań określonych w ustawie o kierujących pojazdami oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Kontrole nie wykazały zaniedbań zarówno technicznych jak i w dokumentacji.
Z powyższych kontroli oraz analizy zdawalności wynika, że funkcjonujące na terenie powiatu niżańskiego ośrodki szkolenia kierowców starają się utrzymywać najwyższą jakość szkolenia.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa

Tematyka kontroli:

1.  Kontrola kompletności sprawdzeń przyjętych zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w trybie art. 30 prawa budowlanego.

Zalecono przestrzeganie wymagań prawa budowlanego w pracy bieżącej.

2.   Kontrola bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Zalecono przestrzeganie przekazywania wszystkich rozstrzygnięć do 7-miu dni od odpowiednio ostateczności pozwolenia na budowę lub od daty wydania innych decyzji, postanowień i przyjęcia zgłoszeń.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA

Kontrole zewnętrzne

Zakład Artykułów Ściernych ARMES

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 15.07.2016 r., znak: OLRII.6224.5.2016 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zakład Tworzyw Sztucznych w Jarocinie

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 11.01.2016 r., znak: OLRIV.6233.12.2015 wraz ze zmianami, na przetwarzanie odpadów.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

GALICJA Leżajsk

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 19.07.2021 r., znak: OLR.III.6522.15.2021, koncesja na pobór piasku ze złoża ŁAZÓW IV.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Firma Usługowo – Produkcyjna Krzeszów

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 10.10.2011 r., znak: OLR.III.7511-24/10/11, koncesja na pobór piasku ze złoża SIGIEŁKI 1-2.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Osoby, które zalesiły grunt rolny w 2018 r. lub w 2019 r.

Tematyka kontroli: Kontrola udatności upraw leśnych założonych w ramach PROW 2014-2020 r. .

Przeprowadzono kontrolę trzech właścicieli. Skontrolowano osiem działek.

Gminy na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli: Kontrola wykonania warunków decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Skontrolowano warunki realizacji 4 decyzji.

Nadleśnictwa: Janów Lubelski, Kolbuszowa, Rudnik

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy o lasach przekazanych stosownymi porozumieniami.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 438 w miejscowości Katy

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 213 w miejscowości Kusze

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Tematyka kontroli:

1.    Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
2.    Stosowanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej.
3.    Terminowość załatwiania spraw, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziały Geodezji i Gospodarki Gruntami

Tematyka kontroli:

Kontrolę wewnętrzną przeprowadzono w zakresie:

1.     ewidencji gruntów i budynków,
2.     gospodarki gruntami – gruntami zurbanizowanymi,
3.     prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolowane sprawy prowadzone były prawidłowo.

Kontrole zewnętrzne

P.H.U. ELBEX Stalowa Wola

Tematyka kontroli: Kontrola rekultywacji gruntów w granicach obszaru i terenu górniczego „Kamionka” w obrębie działek nr 1986/8 i 1989/2 w miejscowości Kamionka, gmina Krzeszów – decyzja Starosty Niżańskiego z dnia 19.08.2021 r., znak G.6122.12.2021.

Kontrolę zewnętrzną przeprowadzono na gruntach rekultywowanych przez P.H.U. ELBEX, położonych w granicach obszaru i terenu górniczego „Kamionka”, w obrębie działek nr 1986/8 i 1989/2 w miejscowości Kamionka, gmina Krzeszów. Kontrolę przeprowadzono w formie oględzin jako dowód w postępowaniu administracyjnym w sprawie uznania zakończenia rekultywacji części ww. gruntów (znak sprawy: G.6122.21.2023).
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół, w którym kontrolowany zobowiązał się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Strefa zbiorów Danych osobowych i analiza ryzyka utraty danych

Tematyka kontroli: Zakres kontroli:

Okresowy przegląd, aktualizacja analizy ryzyka dla celów zarządzania ryzykiem prowadzonym w jednostce. Sprawdzenie działań minimalizujących ryzyko w zależności od stwierdzenia występujących zagrożeń systemu bezpieczeństwa informacji.

 Zgodnie z planowanymi działaniami dokonano analizy ryzyka czynności z rejestru czynności przetwarzania:

1.  udział w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska albo mających wpływ na obszar Natura 2000,
2.  prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków nałożonych przez organy administracji architektoniczno – budowlanej,
3.  realizacja inwestycji drogowych,
4.  przekazywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
5.  zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

W oparciu o przeprowadzony przegląd dokonano analizy ryzyka w/w zbiorów w programie RODO Protektor.

W dniach 3.11.2022 do 30.04.2023 przeprowadzono audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Celem audytu była ocena stanu obszaru przetwarzania danych osobowych Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Sprawozdanie przekazano dnia 4.05.2023 r.

W 2023 r. w ramach projektu Cyfrowy Powiat został przeprowadzony Audyt – Ocena zgodności dokumentacji i rozwiązań bezpieczeństwa stosowanych w Starostwie Powiatowym pod kątem zgodności z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) oraz Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.).

Audyt został przeprowadzony przez certyfikowaną firmę.

Zalecenia IOD w zakresie możliwości podjęcia środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych: dokonywać sukcesywnie przeglądów kolejnych zbiorów danych i przeprowadzać analizę ryzyka w programie RODO protektor.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Nisku poprzez zakup nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz uzupełnienie i aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Informację o przeprowadzonych w 2023 r. kontrolach sporządzono na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska.

SPORZĄDZIŁ: 

Pełnomocnik ds. kontroli 

 Katarzyna Bednarz 

ZATWIERDZIŁ:

Starosta

Robert Bednarz

Autor: Katarzyna Bednarz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-31 14:08przez: Katarzyna Bednarz
Opublikowano:2024-01-31 14:08przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:1415

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo