Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby Starostwa mogą załatwić sprawy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
 1. telefonicznie, pod numerem: (15) 841 27 00,
 2. faksem, pod numerem: (15) 687 24 49,
 3. sms lub mms, pod numerem: 690 916 507,
 4. pocztą elektroniczną na adres: boi@powiatnizanski.pl,
 5. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: Starostwo Powiatowe w Nisku /r80m5t5gec/skrytka,
 6. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2.
Do Starostwa można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Starostwa osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Starostwa z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Starostwo niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Starostwo jest obowiązane zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. przesłać na adres:
  Starostwo Powiatowe w Nisku
  Plac Wolności 2
  37-400 Nisko
 2. złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie w godzinach od 7.30 do 15.30;
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Starostwo nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Starostwa lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UKE, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Starostwo niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Starostwo powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach oraz wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. przesłać na adres:
  Starostwo Powiatowe w Nisku
  Plac Wolności 2
  37-400 Nisko
 2. złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie w godzinach od 7.30 do 15.30;
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Starostwo odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa, wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Starostwa skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-06 11:56przez:
Opublikowano:2021-09-06 11:42przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:1657

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo